1. DEN REGISTERANSVARIGE

Fastighetsförmedling Living AFM Ab (FO-nummer: 3012765-1), Frihetsvägen 38 bst 24, 65200 Vasa, info(at)livinglkv.fi

2. REGISTRETS KONTAKTPERSON

Nina Lassander
Telefon: 040 838 3376
E-post: nina.lassander (at) livinglkv.fi                  

3. DE REGISTRERADE

Fastighetsförmedling Living AFM Ab - kundregister

4. SYFTET FÖR BEHANDLINGEN

Personuppgifter behandlas för hantering, administration, utveckling och analys av kundrelationer, kundtjänster och medlemstjänster inklusive kundkommunikation, vilka även kan ske elektroniskt. 

Förutom detta är syftet med hanteringen av personuppgifter att iakttaa kundens samt Fastighetsförmedling Living AFM Ab:s rättigheter och skyldigheter, samt att enligt dataskyddslagen hantera personuppgifter för ändamål och undersökningsverksamhet som hänför sig till webbtjänster. Därtill behandlas personuppgifter i den registeransvariges marknadsföring, inklusive direktmarknadsföring. Direktmarknadsföring kan även ske elektroniskt.

5. REGISTRETS DATAINNEHÅLL

En på kundrelation baserad, saklig koppling till den registeransvariges verksamhet uppstår till exempel när den registrerade ger ett uppdrag till Fastighetsförmedling Living AFM Ab, är part i en affär eller i något annat avtal som hänför sig till ett uppdrag som sköts av ovannämnda företag eller på annat sätt anlitar i fråga varande företags tjänster. 

I registret kan följande uppgifter behandlas:

  • Kundens för- och efternamn
  • Personbeteckning om det är viktigt att entydigt identifiera kunden för att iaktta den registrerades eller den registeransvariges rättigheter och skyldigheter 
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Postadress

Begäran om priset på bostad som sökes, bostadens läge eller annan information eller begäran om värderingsbesök och innehållet i detta kontaktformulär samt annan kontakt, kommunikation eller åtgärd som hänför sig till kundrelation och saklig kontakt. Cookies inklusive uppgifter lagrade på cookies som sänds till den registrerades webbläsare eller annan teknisk data (såsom IP-adress, webbläsare, typ av webbläsare) som sänds till den registeransvariges server.

6 REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR

Personuppgifter samlas från den registrerade bland annat när denne använder den registeransvariges tjänster. Personuppgifter kan också samlas via den registrerades huvuddator med hjälp av cookies och övriga motsvarande tekniker. 

7. REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER 

Kundregistrets användarrättigheter är begränsade till de personer, vars tillgång till registrets uppgifter är nödvändiga för förverkligandet av syftet för behandlingen eller i annat avseende nödvändigt för utförande av arbetsuppgifter.

Uppgifter som sparats i våra datasystem kan trots yrkan inte, av tekniska skäl, överföras direkt från den registeransvariges datasystem till serviceleverantörens datasystem.

Datan från cookies som samlats för analytiska ändamål överförs till tjänsten Google Analytics, varvid Google får tillgång till dessa datan. I dessa situationer fungerar Fastighetsförmedling AFM Ab som dataskyddsansvarig, och Google, i enlighet med rollen som serviceleverantör, som behandlare av personuppgifter.

8. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Kunden har rätt att kontrollera vilka uppgifter om denne själv som finns sparade i registret, samt rätt att yrka på rättelse eller radering av uppgifter. Uppgifterna leverar vi emellertid i elektronisk form till den registrerade. En undertecknad begäran om insyn ska skickas skriftligen till den registeransvariges kontaktperson. En begäran om insyn kan också göras personligen hos den registeransvarige. 

9. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EES-OMRÅDET 

I regel översänds inte personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, förutsatt att det inte är nödvändigt för tidigare nämnda syften för hantering av personuppgifter eller för det tekniska utförandet av hantering av uppgifterna, varvid man vid överföringen av personuppgifter följer de krav som dataskyddslagstiftningen ställer. 

10. LAGRINGSTID FÖR PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som samlats i marknadsföringssyfte lagras i fem år, varefter de raderas permanent från Fastighetsförmedling Living AFM Ab:s datasystem.

11. PRINCIPER FÖR SKYDD AV REGISTRET

Registret finns på Fastighetsförmedling Living AFM Ab:s server som är skyddad av lösenord. Living AFM Ab:s datorutrustning är skyddad med lösenord och vederbörliga brandväggar.